Konkurs na logo Biegu Obrońców Płocka 1920r

REGULAMIN
konkursu na LOGO biegu
Obrońców Płocka 1920 r

REGULAMIN KONKURSU
§ 1 Informacje ogólne.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Płock Biega No Age Limit” z siedzibą w Płocku przy ul. Szarych Szeregów 4/47
Konkurs obejmuje opracowanie logo, projektu graficznego Biegu Obrońców Płocka 1920r
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

§ 2 Przedmiot Konkursu Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie logo, które może być wykorzystane w całości lub w części w wizerunku biegu Obrońców Płocka 1920r
Projekt logo powinien nawiązywać do historycznego charakteru imprezy.

§ 3 Warunki uczestnictwa W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w których imieniu rodzice bądź prawni opiekunowie: zapoznają się z Regulaminem i zaakceptują jego postanowienia, złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw do projektu/logo ( załącznik Nr 1) złożą pisemne oświadczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie osoby niepełnoletniej oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu ( załącznik Nr 2) Prace konkursowe zgłoszone bez podpisanych oświadczeń nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konkursu. Wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator konkursu nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem projektów użytymi do ich wykonania 1
materiałami oraz doręczeniem ich do siedziby Organizatora.

§ 4 Prezentacja i forma pracy konkursowej Projekt logo należy narysować w formacie A3 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden projekt. Nadesłane i złożone prace konkursowe i dokumenty nie podlegają zwrotowi.

§ 5 Miejsce i termin składania prac konkursowych Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy wysłać w kopercie na adres Organizatora do dnia 15.04.2016 roku. Stowarzyszenie Płock Biega No Age Limit 09-410 Płock ul. Szarych Szeregów 4/47
lub mailowo na adres noagelimit2014@o2.pl
Do koperty należy włożyć informację o danych osoby projektującej logo (załącznik Nr 3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałe w trakcie przesyłki.
Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub dostarczone po upływie terminu nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

§ 6 Rozstrzygnięcie konkursu Wyboru laureata konkursu na logo Biegu Obrońców Płocka 1920r dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Płock Biega No Age Limit.
Skład Komisji Konkursowej zostanie podany na stronie internetowej Klubu www.plockbiega.pl

Trzy najlepsze prace konkursowe, spełniające wymagania ujęte w niniejszym Regulaminie, zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora www.plockbiega.pl

Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20.04.2016 r roku
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Klubu www.plockbiega.pl

Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 7 Nagrody Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową
. § 8 Kryteria oceny prac konkursowych Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność z charakterem biegu, oryginalność projektu, , czytelność i funkcjonalność, estetyka.

§ 9 Postanowienia końcowe Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na stronie internetowej Organizatora konkursu. Aktualna treść niniejszego regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika konkursu postanowień niniejszego regulaminu. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu. Autor zwycięskiego projektu zachowuje prawo do wykorzystania informacji o
o wygraniu niniejszego konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Płock ; dnia 07.03.2916 roku
Prezes Zarządu Bogdan Makowski

Comments are closed.