I Bieg im. Obrońców Płocka 1920r

I BIEG ULICZNY OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 ROKU NA DYSTANSIE 10 KM

ORGANIZATOR

Klub Sportowy Płock Biega No Age Limit
www.plockbiega.pl
tel 604 122 997 email: noagelimit2014 @o2.pl
• Artur Kamiński tel 693 137 996
• Dariusz Łomicki tel 501 142 943
• Bogdan Makowski tel 604 122 997

WSPÓŁORGANIZATOR

Gmina Miasto Płock

REGULAMIN BIEGU

CEL
• Upamiętnienie bohaterskiej obrony miasta Płocka przed bolszewikami w 1920 roku
• Promocja miasta Płocka i upowszechnienie biegów masowych
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
DATA BIEGU
• 20 sierpnia 2016 r
• Start godz 18.00
TRASA BIEGU

Początek i koniec biegu Stary Rynek. Trasa bez atestu, dystans 10 km nawierzchnia zróżnicowana, asfalt i ścieżka betonowa. Ze względu na układ komunikacyjny każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 1 godz 30 min. Punkt odżywczy woda mineralna niegazowana na 5 km

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

1. 19 sierpnia 2016r. Biuro zawodów czynne w godz. 17-19.30 (Hala sportowa Liceum Ogólnokształcącego w Płocku im. ST. Małachowskiego w Płocku przy ul.St. Małachowskiego 1
2. 20 sierpnia 2016r
• 13.00 – otwarcie biura zawodów
• 17.00 – zamknięcie biura zawodów
• 17.45 – powitanie zawodników na linii startu
• 18.00 – start biegu
• ok 20 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie imprezy

KLASYFIKACJA
• Generalne kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych
M-18 /16-19 lat/ K 18 /16-19 lat/
M- 20 /20-29 lat/ K 20 / 20-29 lat/
M-30 / 30-39 lat/ K-30 / 30-39 lat/
M-40 / 40-49 lat/ K-40 / 40-49 lat/
M-50 /50-59 lat/ K-50 /50-59 lat/
M-60 /60-69 lat/ K-60 /60-69 lat/
M-70 /70-79 lat/ K-70 /70-79 lat/
• Klasyfikacja mieszkańców miasta Płocka K i M ( na podstawie dowodu zameldowania)
• Klasyfikacja drużynowa – 5 najlepszych drużyn / wygrywa drużyna której suma czasu jest najmniejsza/. Drużyna składa się z 3 zawodników i jednej zawodniczki, o jednakowo brzmiącej nazwie.
POMIAR CZASU
Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów przytwierdzonych do buta. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
NAGRODY
• Mężczyźni – klasyfikacja generalna miejsca I-III puchary oraz nagrody rzeczowe
• Kobiety – klasyfikacja generalna miejsca I-III puchary oraz nagrody rzeczowe
• W kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III puchary i nagrody rzeczowe
• W kategorii najlepszy mieszkaniec i mieszkanka miasta Płocka puchar i nagroda rzeczowa
• W kategorii drużynowej miejsca 1-5 puchary
• Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych
• Uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz koszulki
• Lista nagród będzie podana na 14 dni przed biegiem na stronie organizatora www.plockbiega.pl

UCZESTNICTWO

• Limit startujących 300 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
• Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16 – ty rok życia, jednak niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w biegu
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
• Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 20 sierpnia 2016 roku,
• Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument do kontroli daty urodzenia, obywatelstwa i miejsca zameldowania,
• Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu,
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
• Zawodnik, który nie mieści się w limicie czasu ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie po zwróceniu chipa otrzyma pamiątkowy medal.

OPŁATA STARTOWA

• Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 40 zł. Opłatę startową trzeba opłacić w ciągu 7 dni od zgłoszenia w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 10 sierpnia 2016 roku o ile wcześniej nie będzie zamknięta lista z powodu wyczerpania limitu 300 uczestników. W dniu imprezy nie będzie można dokonać zapisu ani opłacić kwoty wpisowego,
• Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez internet na stronie www.superczas.pl i uregulowanie opłaty startowej
• Regulamin biegu i wszelkie informacje dotyczące biegu również będą dostępne na stronie www.superczas.pl
• Opłatę startową należy wnieść na konto, podając imię i nazwisko datę urodzenia oraz dopisek I Bieg Obrońców miasta Płocka 1920r
Płock Biega No Age Limit
09-410 Płock
Ul. Szarych Szeregów 4/47
Bank Zachodni WBK nr konta 03109013330000000129670847
Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi.
• Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika
• W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje numer startowy, obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu, wodę mineralną na trasie oraz mecie, ma zapewnioną logistykę zaplecza przed i po biegu
• po podaniu w zgłoszeniu prawidłowego numeru telefonu otrzyma uzyskany wynik za pośrednictwem SMS
• Świadczenia dodatkowe – posiłek po biegu, medal i okolicznościowa koszulka
• Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

ZGŁOSZENIA

• Elektroniczny panel zgłoszeń uruchomiony zostanie w dniu 19 kwietnia 2016 roku przez stronę www.superczas.pl
• Zgłoszenie należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 10 sierpnia 2016 roku / o ile wcześniej lista nie będzie zamknięta z powodu wyczerpania limitu 300 uczestników/ poprzez stronę www.superczas.pl
• W dniu biegu nie przewiduje się zgłoszeń do biegu
• Wyniki końcowe będą dostępne na stronie www.superczas.pl, oraz www.plockbiega.pl
• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących
• W dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Comments are closed.