V Międzynarodowy Bieg Obrońców Płocka 1920r

R E G U L A M I N

V MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU  ULICZNEGO  OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 ROKU NA DYSTANSIE 10 KM

ORGANIZATOR

   Klub Sportowy

   Płock Biega No Age Limit

        www.plockbiega.pl

        email: noagelimit2014 @o2.pl

 • Dariusz Łomnicki tel 501 142 943
 • Bogdan Makowski tel 604 122 997

                           WSPÓŁORGANIZATOR

Gmina Miasto Płock

REGULAMIN BIEGU

CEL

 • Upamiętnienie 100 lecia - bohaterskiej obrony miasta Płocka przed bolszewikami w 1920 roku
 • Promocja miasta Płocka i upowszechnienie biegów masowych
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu

            Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją V Międzynarodowego Biegu Obrońców Płocka 1920r, jest Stowarzyszenie Płock Biega No Age Limit (zwany dalej Administratorem lub Organizatorem), który powierza przetwarzanie danych osobowych: Superczas.pl Mateusz Kownacki, Adam Dowgird - w celu organizacji biegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w V Międzynarodowym Biegu Obrońców Płocka 1920r, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zawodnikom, którzy podali dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pod nazwą V Międzynarodowy Bieg Obrońców Płocka 1920r - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów.

Dokonując zgłoszenia, zawodnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem V Międzynarodowego Biegu Obrońców Płocka 1920r  i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, telewizyjnych, internetowych i w formie drukowanej.

 Każdy zawodnik przy obieraniu pakietu startowego jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia.

DATA BIEGU

 • 15 sierpnia 2020 r
 • Start godzina  20.00

TRASA BIEGU

Początek i koniec biegu ul. Tumska. Trasa biegnie ulicami: Tumska, Plac Narutowicza, Grodzka, Kościuszki , Jerozolimska, Staromiejska, Bielska, Okrzei, Zduńska, Kazimierza Wielkiego, Chojnackiego.

Trasa bez atestu, dystans 10 km / dwa okrążenia po 5 km/ nawierzchnia zróżnicowana, asfalt i ścieżka spacerowa. Ze względu na układ komunikacyjny każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 1 godz 30 min. Punkt odżywczy woda mineralna niegazowana na 5 km

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 1. 14 sierpnia 2020r. Biuro zawodów czynne w godz. 17-19.30 (Hala sportowa Liceum Ogólnokształcącego w Płocku im. ST. Małachowskiego w Płocku przy ul.St. Małachowskiego 1
 2. 15 sierpnia 2020r
  1. 15.00 – otwarcie biura zawodów
  1. 19.00 – zamknięcie biura zawodów
  1. 19.00 – uroczyste złożenie wieńców przed pomnikiem Obrońców Płocka 1920r
  1. 19.10 – rozgrzewka i wspólny bieg z dziećmi  /na dystansie ok. 400m
  1. 19.30 – prezentacja najlepszych zawodników i zawodniczek
  1. 19.45– powitanie zawodników na linii startu
  1. 20.00 – start biegu
  1. 22.30  ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie imprezy


KLASYFIKACJA

 • Generalne kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych

M-18 /16-19 lat/ K 18 /16-19 lat/

M- 20 /20-29 lat/ K 20 / 20-29 lat/

M-30 / 30-39 lat/ K-30 / 30-39 lat/

M-40 / 40-49 lat/ K-40 / 40-49 lat/

M-50 /50-59 lat/ K-50 /50-59 lat/

M-60 /60-69 lat/ K-60 /60-69 lat/

M-70 /70-79 lat/ K-70 /70-79 lat/

 • Klasyfikacja mieszkańców miasta Płocka K i M ( na podstawie miejsca zamieszkania)
 • Klasyfikacja obejmuje  sześć  najlepszych / mężczyzn i kobiety/

Mistrzostwa Klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych.

 • Klasyfikacja drużynowa – 6 najlepszych drużyn / wygrywa drużyna której suma czasu jest najmniejsza/.
 • Drużyna reprezentuje klub sportowy, stowarzyszenie sportowe,  posiadającą osobowość prawną. Każdy podmiot może wystawić jedną drużynę.
 • Składa się z 2 zawodników i 2 zawodniczek ,  o jednakowo brzmiącej nazwie Klubu lub Stowarzyszenia w zgłoszeniu. Organizator nie określa górnej granicy członków drużyny.
 • Za drużynę odpowiada kapitan, który zgłasza drużynę na adres noagelimit2014@o2.pl do dnia 10 sierpnia 2020r, podając Nazwę Klubu
 • Kapitan decyduje o składzie drużyny i występuje w imieniu drużyny.

POMIAR CZASU

Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów przytwierdzonych do buta. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,

NAGRODY

 • Mężczyźni – klasyfikacja generalna miejsca I-VI statuetki, nagrody finansowe oraz bony podarunkowe o łącznej wartości

Wartość nagród podana będzie do końca miesiąca kwietnia 2020

 • Kobiety – klasyfikacja generalna miejsca I-VI  puchary, nagrody finansowe oraz bony podarunkowe o łącznej wartości

Wartość nagród podana będzie do końca miesiąca kwietnia 2020

 • W kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III statuetki  i nagrody rzeczowe
 • W kategorii najlepszy mieszkaniec i mieszkanka miasta Płocka  

Miejsca 1- 6  okolicznościowe statuetki i nagrody rzeczowe.

 • Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych
 • W biegu dla dzieci – wszystkie dzieci otrzymują pamiątkowe koszulki medale  i upominki
 • Uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe okolicznościowe medale

UCZESTNICTWO

 • Limit startujących 300 osób (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz 50 dzieci z rocznika 2015 – 2010
 • Dzieci zostaną dopuszczone do biegu po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16 – ty rok życia, jednak niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w biegu
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność
 • Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Dokonując zgłoszenia do udziału w V Międzynarodowym Biegu Obrońców Płocka 1920r zawodnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem   i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku, w tam na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, telewizyjnych, internetowych i w formie drukowanej. Przedmiotem przekazania danych osobowych są: imię i nazwisko, e-mail lub numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania, narodowość, numer startowy, również uzyskane wyniki i rezultaty w poszczególnych kwalifikacjach przez zawodnika.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 14 i 15 sierpnia 2020 roku,
 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument do kontroli daty urodzenia, obywatelstwa i miejsca zameldowania,
 • Bieg odbędzie się przy wyłączonym  ruchu ulicznym, mimo to każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu,
 • Zobowiązuje się wszystkich uczestników biegu do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu, przepisów ruchu drogowego, uwag Organizatora.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników
 •  Organizator ma prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych biegu zdjęć wykonanych podczas imprezy, strona internetowa, komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe  także w kolejnych edycjach biegu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 • Zawodnik, który nie mieści się w limicie czasu ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie po zwróceniu chipa otrzyma pamiątkowy medal.

OPŁATA STARTOWA

Wysokość opłaty uzależniona jest od terminu wpłaty:

Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości:

Od dnia 01 marca 2020 r do 01 kwietnia 2020 r – 40 zł

Od dnia 02 kwietnia 2020 r do 01 lipca 2020 r – 50 zł

Od dnia 02 lipca 2020 r do 12 sierpnia 2020 r – 60 zł

 Dzieci są zwolnione z opłaty wpisowego.

  Opłatę startową trzeba opłacić w ciągu 7 dni od zgłoszenia w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 12 sierpnia 2020 roku o ile wcześniej nie będzie zamknięta lista z powodu wyczerpania limitu 300 uczestników.

 • Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez internet na stronie www.superczas.pl i uregulowanie opłaty startowej
 • Regulamin biegu i wszelkie informacje dotyczące biegu również będą dostępne na stronie www.superczas.pl
 • Opłatę startową należy wnieść na konto, podając imię i nazwisko datę urodzenia oraz dopisek V Międzynarodowy Bieg Obrońców miasta Płocka 1920r

               Płock Biega No Age Limit

               09-410 Płock

               Ul. Szarych Szeregów 4/47

                Santander Bank

      nr konta:

     03 1090 1333 0000 0001 2967 0847              

     Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi.

 • Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika, a w przypadku rezygnacji z biegu opłata startowa nie będzie zwracana.
 • W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje numer startowy, obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu, wodę mineralną na trasie oraz mecie, ma zapewnioną logistykę zaplecza przed i po biegu
 • Wniesienie opłaty nie upoważnia zawodnika do odebrania medalu, pakietu sponsorskiego i innych świadczeń które przysługują wyłącznie osobom biorącym udział w biegu
 •  Po podaniu w zgłoszeniu prawidłowego numeru telefonu każdy otrzyma uzyskany wynik za pośrednictwem SMS
 • Świadczenia dodatkowe – posiłek po biegu, medal,  koszulka okolicznościowa
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

ZGŁOSZENIA

 • Elektroniczny panel zgłoszeń uruchomiony zostanie w dniu 01 marca 2020 roku przez stronę www.superczas.pl
 • Zgłoszenie należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 12 sierpnia 2020 roku / o ile wcześniej lista nie będzie zamknięta z powodu wyczerpania limitu uczestników/ poprzez  stronę www.superczas.pl. Ci którzy dokonali opłaty startowej po 12 sierpnia powinni mieć z sobą potwierdzenia przelewu.
 • W dniu biegu  mogą być przyjmowane zapisy tylko w przypadku nie osiągnięcia limitu 300 uczestników.
 • Wyniki końcowe będą dostępne na stronie www.superczas.pl, oraz www.plockbiega.pl
 • Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących
 • W dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.